برچسب: زورآباد،گزارش محل،گزارش زور آبادكرج

مقدمه بر گزارش زورآباد كرج ۳

مقدمه گزارش زور آباد کرج!

نمونه گزارش از محل – زورآباد از پل آزادگان به سمت شرق حرکت کردم. از روی پل عابر پیاده گذشتم. آنطرف یک خیابان ده متریکوتاه و در انتها ی آن دالان باریکی که دو...