برچسب: زورآباد،گزارش محل،گزارش زور آبادكرج

مقدمه بر گزارش زورآباد كرج ۰

مقدمه گزارش زور آباد کرج!

مقدمه گزارش زورآباد کرج- گزارش از محل   از پل آزادگان به سمت شرق حرکت کردم از روی پل عابر پیاده گذشتم. آنطرف یک خیابان ده متری کوتاه و در انتها ی آن دالان...