برچسب: زورآباد،گزارش محل،گزارش زور آبادكرج

مقدمه بر گزارش زورآباد كرج ۵

گزارش از زور آباد – به آتشت نشدم گرم و دود کورم کرد!

نمونه گزارش از محل – زور آباد بخش اول – مقدمه از پل آزادگان به سمت شرق حرکت کردم. از روی پل عابر پیاده گذشتم. آنطرف یک خیابان ده متری کوتاه و در انتهای آن دالان...

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0